Autodesk Drive
02/08 2021

Autodesk Drive là một giải pháp lưu trữ đám mây cho phép các cá nhân và nhóm nhỏ tổ chức, xem trước và chia sẻ bất kỳ loại dữ liệu thiết kế hoặc mô hình nào.

Lưu trữ, xem và chia sẻ các tệp thiết kế của bạn.

Autodesk Drive thu thập dữ liệu thiết kế của bạn trên đám mây.

Bất kỳ tệp 2D / 3D nào

Autodesk Drive hỗ trợ hầu hết các tệp 2D và 3D - bao gồm các tệp DWG, RVT, DWF, PDF, JPG và Office.

Cộng tác trên các thiết kế.

Dễ dàng thu thập các tệp thiết kế của bạn ở một nơi, trên đám mây. Sau đó chia sẻ với bất kỳ ai.

 

Xem trên mọi thiết bị

Truy cập các tệp thiết kế của bạn từ mọi nơi, trên mọi thiết bị. Bạn có thể đồng bộ hóa các tệp của mình với PC bằng Desktop Connector

Bắt đầu nào.

Autodesk Drive được sử dụng miễn phí khi bạn đăng ký một sản phẩm Autodesk hiện có.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.