Danh sách hỗ trợ File Import/Export trong Autodesk Inventor 2024
15/03 2024

Người dùng thường có những thắc mắc về những loại và phiên bản tệp nào (Tệp của bên thứ 3) được Inventor tích hợp hỗ trợ để Import và Export?
Khi họ làm việc cộng tác AnyCAD với nhau.

Với Autodesk Inventor 2024, người dùng có thể Save hoặc Export ở nhiều định dạng:

Translator Import Export
Alias V10 to Alias 2023  
CATIA V4 All Revisions  
CATIA V5 .catpart, .catproduct: R6 - V5-6R2022 .cgr: R9 and newer R10 - V5-6R2022
Creo Parametric 1.0 - 9.0  
DWF/DWFx 6.0 – 7.5 7.5
DWG All Revisions R2000; R2004; R2007; R2010; R2013; R2018; ACM 2023
IDF 2.0; 3.0  
IFC   IFC 2x3
IGES All Revisions 5.3
JT Up to 10.8 Up to 10.8 without 6.4; 7.0; 8.3
NX Unigraphics V13 - NX 12; NX 1847; 1872; 1899; 1926; 1953; 1980; 2007; 2206 Series  
OBJ N/A N/A
Parasolid Up to 35 9 - 35
PDF   1.6
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0  
Pro/ENGINEER Granite 1 - 15 1 - 15
Pro/ENGINEER Neutral N/A N/A
RFA   R2024
Rhino Up to 7.0  
RVT Up to R2024  
SAT Up to 7.0 7.0
SolidEdge V18 - V20; ST1 - ST10; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023  
SolidWorks 2001 Plus – 2023  
STEP AP214; AP203E2; AP242 AP214; AP203E2; AP242
STL N/A N/A
SMT Up to ASM229 Up to ASM229

Quan trọng: Cách tốt nhất là luôn sử dụng cách đặt tên tệp duy nhất cho các tệp được Export. Điều này đảm bảo dữ liệu thiết kế cho mỗi tệp được Export được giữ nguyên.

Hỗ trợ định dạng AnyCAD Reference Model

Format Version Selective Import Associative Update
CATIA V5 .catpart, .catproduct: R6 - V5-6R2022 .cgr: R9 and newer

PTC Creo 1.0 ro 9.0

PTC Wildfire Up to 5.0

SolidWorks 2001 Plus - 2022

Siemens NX Unigraphics V13 to NX 11,12 NX 1847, 1872, 1899, 1926, 1953,1980, 2007, 2206, 2306 Series

Alias v10 to Alias 2023

AutoCAD 2d Up to 2018

STEP AP203E2, AP214, AP242

Solid Edge V18 - V20, ST1 - ST10, 2019-2022

 

Nguồn: Autodesk Inventor Help

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.