Import a list of users into Teams on Autodesk Manage Account - Thêm danh sách Users vào Teams
26/01 2024

Bước 1: Chuẩn bị file CSV. File CSV có thể chứa tối đa 5000 users.
Cung cấp một hàng duy nhất cho mỗi người dùng.
Cung cấp ba cột: Tên, Họ và Địa chỉ email.
File CSV theo mẫu bên dưới:

 Autodesk Manage Account

Lưu ý: Những người dùng đã tồn tại trong nhóm của bạn sẽ bị bỏ qua.

Bước 2: Chọn User Management > By User > Click Invite User
 Autodesk Manage Account
Bước 3: Chọn tab Upload CSV File.
Bạn có thể tiếp tục làm việc trong khi tệp đang được tải lên. Một thông báo hiển thị khi quá trình nhập hoàn tất.

 Autodesk Manage Account

Lưu ý: Người dùng được chỉ định hàng loạt sẽ không nhận được email chỉ định mới.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.