NHỮNG CẢI TIẾN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG MÔI TRƯỜNG DRAWINGS - INVENTOR 2024
06/08 2023

Revision Clouds
Revision clouds di chuyển từ SDK sang môi trường Drawings.

Revision clouds

Revision clouds là các đối tượng đã được Inventor hỗ trợ và không còn trong SDK nữa. Thêm chúng vào drawing sheets hoặc views, di chuyển chúng xung quanh, thêm hoặc xóa các đỉnh và giống như các kiểu chú thích khác, định dạng được quản lý bằng Styles Editor.
Text Enhancements
Sheet Name được thêm vào Sheet Property và có thể sử dụng trong Text.


Edge Symbol
Bắt đầu từ bản phát hành Inventor này, bạn có thể xác định Edge Symbol dựa trên tiêu chuẩn ISO 13715:2019. Lệnh Edge Symbol mới được thêm vào Symbols panel của Annotate tab.

Edge symbol style được thêm vào drawing Style và Standard Editor.

Parts List Filter Indicator
Bây giờ dễ dàng nhận ra nếu bộ lọc Filter được áp dụng cho bảng BOM. Một biểu tượng trong trình duyệt và hộp thoại BOM hiển thị một biểu tượng bộ lọc khi một biểu tượng được áp dụng.

Standards Enhancements
Nhiều ký hiệu mối hàn 2D trong bản vẽ được cập nhật theo tiêu chuẩn ISO/BSI/DIN/GB. Các ký hiệu mối hàn 3D mới được giới thiệu sử dụng các tiêu chuẩn ISO, DIN và ANSI. Những thay đổi bao gồm cập nhật tên của các trường và thêm các trường mới tùy thuộc vào loại mối hàn đã chọn. Các thay đổi đã được thực hiện đối với Square Butt Welds, Fillet Welds, hay Plug Welds chẳng hạn.
Ngoài ra, một thay đổi đã được thực hiện đối với loại đối tượng “Break Line” cho các tiêu chuẩn ISO. Cho đến bây giờ, lớp "Visible" trên " Thickness " được đặt thành 0,5 mm. Giờ đây, theo tiêu chuẩn được cập nhật, loại đối tượng "Break Out Line" sử dụng lớp "Break Line" theo mặc định với độ dày 0,25 mm. Điều này cũng áp dụng cho các tiêu chuẩn DIN/GB/JIS.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.