NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI TRÊN AUTODESK INVENTOR 2025 - SKETCH
16/04 2024

Sketch Pattern

Cải tiến bổ sung trong lệnh Sketch Pattern
Bây giờ bạn có thể sử dụng một ranh giới được phác thảo và hình học phác thảo mẫu (sketched boundary và pattern sketch geometry) chỉ trong ranh giới  (boundary) đó. Bạn xác định hình học nào được sử dụng trong mẫu, chẳng hạn như chỉ trong đường biên, tất cả đều có tâm bên trong đường biên hoặc bằng cách sử dụng một điểm cơ sở trong đó tất cả hình học có điểm cơ sở bên trong đường biên được sử dụng.

Sketch Pattern

Cải tiến bổ sung trong lệnh Geometry Text
Sử dụng iProperties trong lệnh Sketch Geometry Text
Truy cập properties thông qua lệnh text formatting.

Sketch Pattern


Nguồn TD&T

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.